Containers for recycle paper plastic and organic. Waste segregat

Приемът на отпадъци в съоръжения за изхвърляне на отпадъци се извършва, като се вземе предвид теглото или обемният (кубичен метър) контрол на тяхното получаване чрез регистриране на съответните документи (регистър на входящите отпадъци, акт за приемане, товарителници, талони).

Изхвърляне на отпадъци извън определените места, както и липсата на отпадъци на територията на собственика на отпадъци, генерирани в хода на неговата дейност, или получени от други собственици на отпадъци, но неизползвани и не продавани като вторични суровини, не е предаден за организирано съхранение или изхвърляне, се квалифицира като неоторизирано сметище.

Контрол в областта на управлението на отпадъците

Контролът в областта на управлението на отпадъците се осъществява чрез контролно-инспекционни дейности, определени от нормативни актове на местните власти.

Органът, осъществяващ контрол в областта на управлението на отпадъците на територията на района е Общината, други органи в съответствие с действащото законодателство.

Длъжностни лица, упражняващи контрол върху събирането и извозването на отпадъци в съответствие със закона, имат право да:

  • – да следи санитарното състояние на населените места, контейнерните площадки на фирми, камиони за смет и друго оборудване, използвано за преместване на отпадъци;
  • – да посещават с цел проверка предприятия и организации, в процеса на които се генерират отпадъци, организации, специализирани в областта в управлението на отпадъци и съоръжения за използване, неутрализиране и обезвреждане на отпадъци;
  • – да изискват и получават от индивидуални предприемачи и юридически лица за запознаване с документи, разрешаващи дейности в областта на управлението на отпадъци (лицензи, разрешителни) и друга документация за осъществяване на тази дейност;
  • – съставят протоколи за административни нарушения в съответствие с действащото законодателство.

Отговорност за неспазване на изискванията за управление на отпадъците

В случай на неспазване на тази процедура гражданите, както и индивидуалните предприемачи и юридически лица, виновни за нарушаване на изискванията за управление на отпадъците, носят отговорност в съответствие с приложимото законодателство .

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]