Отпадъците, натрупани в живота на съвременния човек, са сериозен проблем. Най-популярният начин за справяне с него е изнасянето му на специално обособени места, наречени депа. Това се извършва от лицензирани фирми.

Необходимо е разрешение за извозване и изхвърляне на отпадъците, за да се докаже, че процесът на транспортиране отговаря на екологичните стандарти.

Какви са видовете отпадъци?

Всички отпадъци могат да бъдат разделени на две групи:

Органични. Те могат бързо да се разлагат и в същото време да причиняват минимална вреда на природата.

Неорганични. Процесът на разлагане отнема много години. През това време те причиняват значителна вреда на околната среда.

Също така на законодателно ниво е фиксирано разделянето на боклука на пет различни класа на опасност, където първият е изключително опасен, а петият е безопасен.

Какви дейности подлежат на лицензиране?

Фирми, които извършват дейности, свързани със съхранението и преработката на отпадъците, трябва да получат лиценз. Сред последните са и за инсинератори и депа за твърди отпадъци.

Сега, в съответствие с актуализираните правни норми са следните видове дейности в областта на ТБО и управлението на ТБО, които подлежат на лицензиране:

  • Събиране;
  • Транспорт;
  • Сортиране и почистване;
  • Рециклиране;
  • Обработка;
  • Дезинфекция;
  • Извозване и съхранение.

Какви са изискванията към кандидата за лиценз?

Юридически и физически лица, които са със статут на едноличен търговец или ООД, могат да получат лиценз за дейности, свързани със събирането, извозването и изхвърлянето на отпадъци.

Съответните органи трябва да предоставят пакет от документи, които да потвърдят, че фирмата отговаря на посочените изисквания.

Освен това фирмата има редица отговорности:

Провежда инструктажи на служителите;

Спазва санитарните стандарти;

Поддържа специално оборудване в добро състояние;

Техника с механизъм за разтоварване на метални и пластмасови контейнери.

Кога е необходимо подновяване на лиценза?

В случай на промяна в класа на отпадъците, които трябва да бъдат извозвани, или поставяне на лицензирано съоръжение, трябва да се поднови лиценза.

Ние от Марти Транс сме лицензирани и с дългогодишен опит в сферата на транспортните услуги за доставка и извозване на строителни отпадъци с контейнери. Със строителните контейнери които отдаваме под наем, Вие бързо и лесно ще може да изхвърлите ненужният боклук до оторизирано сметище. Разполагаме с добре оборудвана и нова техника, благодарение на която може да разчитате за добре свършена работа от нас.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]